|

The World

📖🌀🔍
You are simple, the world is a fairy tale. You are complicated, the world is a maze. – Miyazaki Hayao
//
你简单,世界就是童话;你复杂,世界就是迷宫。
Nǐ jiǎndān, shìjiè jiùshì tónghuà; nǐ fùzá, shìjiè jiùshì mígōng.
//
Nhĩ giản đan, thế giới tựu thị đồng thoại; nhĩ phục tạp, thế giới tựu thị mê cung.
//
Bạn đơn giản, thế giới chính là truyện cổ tích; bạn phức tạp, thế giới chính là mê cung. – Miyazaki Hayao

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *