|

Woman’s Hands

💅
Whether a woman is pampered or not depends on her hands.
//
看一个女人是否养尊处优,要看她的手。
Kàn yīgè nǚrén shìfǒu yǎngzūnchǔyōu, yào kàn tā de shǒu.
//
Khán nhất cá nữ nhân thị phủ dưỡng tôn xử ưu, yếu khán tha đích thủ.
//
Muốn xem một người phụ nữ có sống trong nhung lụa hay không, hãy nhìn tay người ấy.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *