|

Life In 2020

🚗🏠🌌 #ChildhoodDreams #RealityCheck #LifeIn2020
When we were little, we thought that by 2020, cars could fly in the sky, houses could move, and we could live in outer space. However, when 2020 arrives, the car is still running on the ground, the house cannot move, we still live on the earth, and still lead a normal life.
//
小时候大家以为的2020,汽车可以在天上飞,房子可以移动,住在外太空。然而当2020到来时,汽车还在地上跑,房子不能移动,我们仍然住在地球,依然过着普通平凡的生活。
Xiǎoshíhòu dàjiā yǐwéi de 2020, qìchē kěyǐ zài tiānshàng fēi, fáng zǐ kěyǐ yídòng, zhù zàiwài tàikōng. Rán’ér dāng 2020 dàolái shí, qìchē hái zài dìshàng pǎo, fángzi bùnéng yídòng, wǒmen réngrán zhù zài dìqiú, yīránguòzhe pǔtōng píngfán de shēnghuó.
//
Tiểu thì hậu đại gia dĩ vi đích 2020, khí xa khả dĩ tại thiên thượng phi, phòng tử khả dĩ di động, trụ tại ngoại thái không. Nhiên nhi đương 2020 đáo lai thì, khí xa hoàn tại địa thượng bào, phòng tử bất năng di động, ngã môn nhưng nhiên trụ tại địa cầu, y nhiên quá trứ phổ thông bình phàm đích sinh hoạt.
//
Khi còn bé mọi người đều nghĩ đến năm 2020, ô tô có thể bay trên trời, nhà ở có thể di động, sống ở ngoài không gian. Song đến năm 2020, ô tô vẫn còn chạy trên mặt đất, nhà ở không thể di động, chúng ta vẫn ở Địa Cầu, như cũ trải qua cuộc sống bình thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *