|

Adorable Animals

🌍🕊️🐾
Cute animals may bring world peace; the whole world is a better place when they appear.
//
可能带来世界和平的可爱动物,它们出现的时候整个世界都美好了。
Kěnéng dài lái shìjiè hépíng de kě’ài dòngwù, tāmen chūxiàn de shíhòu zhěnggè shìjiè dōu měihǎole.
//
Khả năng đái lai thế giới hòa bình đích khả ái động vật, tha môn xuất hiện đích thì hậu chỉnh cá thế giới đô mỹ hảo liễu.
//
Những con vật dễ thương có thể mang lại hòa bình thế giới, cả thế giới là một nơi tốt đẹp hơn khi chúng xuất hiện.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *