|

Personality

💼💭🤑
I always feel that my personality is not suitable for work, but for getting paid.
//
总觉得自己的性格不适合上班,至适合领工资。
Zǒng juédé zìjǐ dì xìnggé bù shìhé shàngbān, zhì shìhé lǐng gōngzī.
//
Tổng giác đắc tự kỷ đích tính cách bất thích hợp thượng ban, chí thích hợp lĩnh công tư.
//
Tôi luôn cảm thấy rằng tính cách của mình không phù hợp để đi làm, chỉ phù hợp để nhận lương.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *