|

Solitude Thoughts

🤔💭🤦‍♀️
I can’t help but wonder when does being alone become the modern day equivalent of being a leper?
//
我不禁想知道,什么时候独处就相当于成为一个麻风病人?
Wǒ bùjīn xiǎng zhīdào, shénme shíhòu dúchǔ jiù xiāngdāng yú chéngwéi yīgè máfēng bìngrén?
//
Ngã bất cấm tưởng tri đạo, thậm ma thì hậu độc xử tựu tương đương vu thành vi nhất cá ma phong bệnh nhân?
//
Tôi không thể không tự hỏi, khi nào thì ở một mình tương đương với việc trở thành một người bệnh hủi?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *