|

Willpower

💪🌟😌
Willpower and self-control are scary things because 99% of people don’t have this quality at all. With it, you are stronger than most people.
//
毅力和自控力是很可怕的东西,因为99%的人根本不具备这种品质。拥有它你就比大多数人都要强。
Yìlì hé zìkòng lì shì hěn kěpà de dōngxī, yīnwèi 99%de rén gēnběn bù jùbèi zhè zhǒng pǐnzhí. Yǒngyǒu tā nǐ jiù bǐ dà duōshù rén dōu yàoqiáng.
//
Nghị lực hòa tự khống lực thị ngận khả phạ đích đông tây, nhân vi 99% đích nhân căn bản bất cụ bị giá chủng phẩm chất. Ủng hữu tha nhĩ tựu bỉ đại đa số nhân đô yếu cường.
//
Sự kiên trì và tự chủ là những điều khủng khiếp, bởi vì 99% mọi người hoàn toàn không có phẩm chất này. Có nó, bạn giỏi hơn hầu hết mọi người.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *