|

Worry

💺💭🚫
Worrying is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do but it doesn’t get you anywhere.
//
担心就像坐在摇椅上。 它让你有事可做,但它不会让你去任何地方。
Dānxīn jiù xiàng zuò zài yáoyǐ shàng. Tā ràng nǐ yǒushì kě zuò, dàn tā bù huì ràng nǐ qù rènhé dìfāng.
//
Đam tâm tựu tượng tọa tại dao y thượng. Tha nhượng nhĩ hữu sự khả tố, đãn tha bất hội nhượng nhĩ khứ nhậm hà địa phương.
//
Lo lắng giống như ngồi trên một chiếc ghế bập bênh. Nó khiến bạn bận rộn nhưng chẳng đưa bạn đến đâu cả.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *