|

Self Belief

💪🤔🚀
In fact, what can really break you is never the criticism of others, but your doubts about yourself.
//
其实,真正能击垮你的,从来不是别人的非议,而是你对自己的怀疑。
Qíshí, zhēnzhèng néng jī kuǎ nǐ de, cónglái bu shì biérén de fēiyì, ér shì nǐ duì zìjǐ de huáiyí.
//
Kỳ thực, chân chính năng kích khoa nhĩ đích, tòng lai bất thị biệt nhân đích phi nghị, nhi thị nhĩ đối tự kỷ đích hoài nghi.
//
Trên thực tế, điều thực sự có thể khiến bạn gục ngã không bao giờ là sự chỉ trích của người khác, mà là sự nghi ngờ của bạn về chính bản thân mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *