|

Autumn Hues

🍂🍁
As the weather turns cooler, the color palette of nature becomes more colorful, either bright or dark, deep or shallow, altogether to constitute the unique colors of late autumn. ​
//
随着天气转凉,大自然的调色板更加丰富多彩,或明或暗,或深或浅,共同构成深秋独特的颜色。 ​
Suízhe tiānqì zhuǎn liáng, dà zìrán de tiáo sè bǎn gèngjiā fēngfù duōcǎi, huò míng huò àn, huò shēn huò qiǎn, gòngtóng gòuchéng shēnqiū dútè de yánsè. ​
//
Tùy trứ thiên khí chuyển lương, đại tự nhiên đích điều sắc bản canh gia phong phú đa thải, hoặc minh hoặc ám, hoặc thâm hoặc thiển, cộng đồng cấu thành thâm thu độc đặc đích nhan sắc.
//
Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn, bảng màu của thiên nhiên trở nên nhiều màu sắc hơn, sáng hoặc tối, đậm hoặc nhạt, cùng nhau tạo nên những màu sắc độc đáo của cuối thu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *