Very Weak To Very Strong

🤦‍♀️
If a person changes from being very weak to very strong, then she must have experienced a lot of hardship.
//
如果一个人从很柔弱变得很强势,那她一定经历了很多不堪。
Rúguǒ yīgè rén cóng hěn róuruò biàn dé hěn qiángshì, nà tā yīdìng jīnglìle hěnduō bùkān.
//
Như quả nhất cá nhân tòng ngận nhu nhược biến đắc ngận cường thế, na tha nhất định kinh lịch liễu ngận đa bất kham.
//
Nếu một người thay đổi từ rất yếu ớt trở nên rất mạnh mẽ, thì chắc hẳn cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *