|

Financial Independence

👩‍🎓💼💰
Girls must make your own money. There are too many moments in this life that you can use money to defend your dignity.
//
女孩子一定要好好赚钱, 人这一生 ,能够用钱捍卫尊严的时刻实在太多了。 ​​​
Nǚ háizi yīdìng yào hǎohǎo zhuànqián, rén zhè yīshēng, nénggòu yòng qián hànwèi zūnyán de shíkè shízài tài duōle. ​​​
//
Nữ hài tử nhất định yếu hảo hảo trám tiền, nhân giá nhất sinh , năng cú dụng tiền hãn vệ tôn nghiêm đích thì khắc thực tại thái đa liễu. ​​​
//
Con gái nhất định phải kiếm được tiền. Người cả đời này, khoảnh khắc có thể dùng tiền để bảo vệ tôn nghiêm thực tế nhiều lắm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *