|

Overcoming Adversity

🤦‍♀️🌪️💪
If a person changes from being very weak to very strong, then she must have experienced a lot of hardship.
//
如果一个人从很柔弱变得很强势,那她一定经历了很多不堪。
Rúguǒ yīgè rén cóng hěn róuruò biàn dé hěn qiángshì, nà tā yīdìng jīnglìle hěnduō bùkān.
//
Như quả nhất cá nhân tòng ngận nhu nhược biến đắc ngận cường thế, na tha nhất định kinh lịch liễu ngận đa bất kham.
//
Nếu một người thay đổi từ rất yếu ớt trở nên rất mạnh mẽ, thì chắc hẳn cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *