|

Rain And Umbrella

☂️
Some people wait for the rain, some blame the rain, some wait for the umbrella, some wait for the rain to stop.
//
有人等烟雨,有人怪雨急,有人在等伞,有人等雨停。
Yǒurén děng yānyǔ, yǒurén guài yǔ jí, yǒurén zài děng sǎn, yǒurén děng yǔ tíng.
//
Hữu nhân đẳng yên vũ, hữu nhân quái vũ cấp, hữu nhân tại đẳng tán, hữu nhân đẳng vũ đình.
//
Có người đợi mưa, có người trách trời mưa, có người đợi ô, có người đợi mưa tạnh.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *