|

Refreshing

🎐🌿💆‍♂️
A free, cool breeze can heal a messy mood.
//
自由散漫的凉风 能治愈乱糟糟的坏心情。
Zìyóu sànmàn de liáng fēng néng zhìyù luànzāozāo de huài xīnqíng.
//
Tự do tán mạn đích lương phong năng trị dũ loạn tao tao đích phôi tâm tình.
//
Một làn gió tự do và mát mẻ có thể chữa khỏi một tâm trạng tồi tệ lộn xộn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *