|

Unrequited Love

❤️💔💭
We all have an empty love with our most sincere love. ​​​
//
我们都用最真诚的爱去爱了没结果的人。 ​​​
Wǒmen dōu yòng zuì zhēnchéng de ài qù àile méi jiéguǒ de rén. ​
//
Ngã môn đô dụng tối chân thành đích ái khứ ái liễu một kết quả đích nhân. ​​​
//
Chúng ta đều dùng tình yêu chân thành nhất đi yêu người không có kết quả.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *