| |

Real Loneliness

🔎🔇🚶‍♂️
Loneliness isn’t just being alone; it’s seeking another person, another sentence, in solitude.
//
一个人的孤独不是孤独,一个人找另一个人,一句话找另一句话,才是真正的孤独。
Yīgè rén de gūdú bùshì gūdú, yīgè rén zhǎo lìng yīgè rén, yījù huà zhǎo lìng yījù huà, cái shì zhēnzhèng de gūdú.
//
Nhất cá nhân đích cô độc bất thị cô độc, nhất cá nhân hoa lánh nhất cá nhân, nhất cú thoại hoa lánh nhất cú thoại, tài thị chân chính đích cô độc.
//
Cô đơn của một người không phải là cô đơn, một người tìm một người khác, một câu tìm một câu khác, mới là cô đơn thực sự.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *