|

Heartbreak

💔😣💊
You can’t use anesthetic when you are broken hearted, of course it hurts.
//
失恋又不能打麻药,当然疼了。
Shīliàn yòu bùnéng dǎ máyào, dāngrán téngle.
//
Thất luyến hựu bất năng đả ma dược, đương nhiên đông liễu.
//
Thất tình không được gây tê, tất nhiên là đau rồi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *