|

Inevitable

🏙️🚶‍♂️🌆👥🔀
Even in a vast city, amidst the crowded streets, it’s inevitable for us to go in different directions. It feels like being apart is only natural.
//
就算城市庞大,人群拥挤,也难免你南北我东西。好像我们不在一起,才是天经地义。
Jiùsuàn chéngshì pángdà, rénqún yǒngjǐ, yě nánmiǎn nǐ nánběi wǒ dōngxī. Hǎoxiàng wǒmen bùzài yīqǐ, cái shì tiānjīngdìyì.
//
Tựu toán thành thị bàng đại, nhân quần ủng tễ, dã nan miễn nhĩ nam bắc ngã đông tây. Hảo tượng ngã môn bất tại nhất khởi, tài thị thiên kinh địa nghĩa.
//
Dù thành phố rộng lớn, đám đông đông đúc, nhưng khó tránh khỏi bạn nam bắc tôi đông tây. Có vẻ như chúng ta không ở cạnh nhau mới là đúng đắn.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *