|

Companionship

❤️🌍
In the world, we are not short of a friend to speak, but we are eager for a partner who comprehends and understands ourselves.
//
大千世界,我们并不是缺少一个说话的朋友,而是渴望一个理解自己读懂自己的伙伴。 ​​​
Dàqiān shìjiè, wǒmen bìng bùshì quēshǎo yīgè shuōhuà de péngyǒu, ér shì kěwàng yīgè lǐjiě zìjǐ dú dǒng zìjǐ de huǒbàn.
//
Đại thiên thế giới, ngã môn tịnh bất thị khuyết thiếu nhất cá thuyết thoại đích bằng hữu, nhi thị khát vọng nhất cá lý giải tự kỷ độc đổng tự kỷ đích hỏa bạn.
// ​​​
Trong thế giới rộng lớn, chúng ta không thiếu một người bạn để nói chuyện, nhưng luôn khao khát một người bạn hiểu và thông cảm cho mình. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *