|

Measuring Life

💫🏞️📏
People must be shocked by prosperity and moved by simplicity. The two experiences measure the width of a life.
//
人既要被繁华震撼过,又要被质朴感动过,这两种体会之间,丈量着一个生命能够拥有的宽度。
Rén jì yào bèi fánhuá zhènhànguò, yòu yào bèi zhípú gǎndòngguò, zhè liǎng zhǒng tǐhuì zhī jiān, zhàngliàngzhe yīgè shēngmìng nénggòu yǒngyǒu de kuāndù.
//
Nhân ký yếu bị phồn hoa chấn hám quá, hựu yếu bị chất phác cảm động quá, giá lưỡng chủng thể hội chi gian, trượng lượng trứ nhất cá sinh mệnh năng cú ủng hữu đích khoan độ.
//
Người ta phải chấn động trước sự phồn vinh và cảm động trước sự bình dị, hai trải nghiệm đó đo lường chiều rộng của cuộc sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *