|

International Mountain Day

🌅🌙💞
The cooking smoke is up, I’ll wait for you at the door. The sun sets, I’ll wait for you by the mountain. The leaves turn yellow, I’ll wait for you under the tree. The moon bends, I’ll wait for you on the fifteenth day. The drizzle comes, I’ll wait for you under the umbrella. The running water gets frozen, I’ll wait for you by the river. Life gets tired, I’ll wait for you in heaven. We get old, I’ll wait for you in the afterlife.
//
炊烟起了,我在门口等你。夕阳下了,我在山边等你。叶子黄了,我在树下等你。月儿弯了,我在十五等你。细雨来了,我在伞下等你。流水冻了,我在河畔等你。生命累了,我在天堂等你。我们老了,我在来生等你。
Chuīyān qǐle, wǒ zài ménkǒu děng nǐ. Xīyáng xiàle, wǒ zài shān biān děng nǐ. Yèzi huángle, wǒ zài shù xià děng nǐ. Yuè er wānle, wǒ zài shíwǔ děng nǐ. Xì yǔ láile, wǒ zài sǎn xià děng nǐ. Liúshuǐ dòngle, wǒ zài hépàn děng nǐ. Shēngmìng lèile, wǒ zài tiāntáng děng nǐ. Wǒmen lǎole, wǒ zài láishēng děng nǐ.
//
Xuy yên khởi liễu, ngã tại môn khẩu đẳng nhĩ. Tịch dương hạ liễu, ngã tại sơn biên đẳng nhĩ. Diệp tử hoàng liễu, ngã tại thụ hạ đẳng nhĩ. Nguyệt nhi loan liễu, ngã tại thập ngũ đẳng nhĩ. Tế vũ lai liễu, ngã tại tán hạ đẳng nhĩ. Lưu thủy đống liễu, ngã tại hà bạn đẳng nhĩ. Sinh mệnh luy liễu, ngã tại thiên đường đẳng nhĩ. Ngã môn lão liễu, ngã tại lai sinh đẳng nhĩ.
//
Khói bay nghi ngút, em sẽ đợi anh ở cửa. Hoàng hôn rồi, em đợi anh bên núi. Lá úa vàng, em đợi anh dưới gốc cây. Trăng đã cong, em sẽ đợi anh đến rằm. Mưa phùn sắp về, em đợi anh dưới ô. Nước chảy đóng băng, em đợi anh bên sông. Cuộc sống mệt mỏi, em đợi anh trên thiên đường. Chúng ta già rồi, kiếp sau em chờ anh.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *