|

Do Not Judge Me

🚫👀📝
Do not judge me. You’re NOT qualified for the position.
//
不要评判我。你没有资格担任该职位。
Bùyào píngpàn wǒ. Nǐ méiyǒu zīgé dānrèn gāi zhíwèi.
//
Bất yếu bình phán ngã. Nhĩ một hữu tư cách đam nhậm cai chức vị.
//
Đừng phán xét tôi. Bạn KHÔNG đủ tiêu chuẩn cho vị trí này.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *