|

Understanding Others

🤝🧠
Emotional intelligence is definitely about making both yourself and others feel comfortable. If making others comfortable causes you great pain, that’s not emotional intelligence; that’s a lack of wisdom.
//
情商一定是让别人和自己都舒服。如果让别人舒服自己却很痛苦,那不叫情商,叫智障。
Qíngshāng yīdìng shì ràng biérén hé zìjǐ dōu shūfú. Rúguǒ ràng biérén shūfú zìjǐ què hěn tòngkǔ, nà bù jiào qíngshāng, jiào zhìzhàng.
//
Tình thương nhất định thị nhượng biệt nhân hòa tự kỷ đô thư phục. Như quả nhượng biệt nhân thư phục tự kỷ khước ngận thống khổ, na bất khiếu tình thương, khiếu trí chướng.
//
Trí tuệ cảm xúc phải làm cho người khác và chính mình đều thoải mái. Nếu bạn làm cho người khác cảm thấy thoải mái nhưng bạn lại đau đớn, vậy không gọi là EQ, gọi là thiểu năng trí tuệ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *