| |

Life Is A Great Adventure

🤣💭🦄🌟🌍
Want to laugh, want to dream, want to be different. Life is a great adventure.
(My Grandmother Asked Me to Tell You She’s Sorry – Fredrik Backman)
//
要大笑、要做梦、要与众不同。人生是一场伟大的冒险。–《外婆的道歉信》
Yào dà xiào, yào zuòmèng, yào yǔ zhòng bùtóng. Rénshēng shì yī chǎng wěidà de màoxiǎn.–“Wàipó de dàoqiàn xìn”
//
Yếu đại tiếu, yếu tố mộng, yếu dữ chúng bất đồng. Nhân sinh thị nhất tràng vĩ đại đích mạo hiểm.–《 Ngoại bà đích đạo khiểm tín 》
//
Muốn cười to, muốn mơ mộng, muốn không giống bình thường. Nhân sinh là một hồi mạo hiểm vĩ đại.
(Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi – Fredrik Backman)

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *