| | |

Wild Flowers

🌼🌿💪
Never be ashamed that you were not born a rose. Remember, wild flowers grow in the most peculiar places with strength in their roots not their torns.
(Raquel Franco)
//
永远不要因为你不是生来就是一朵玫瑰而感到羞耻。记住,野花生长在最奇特的地方,根部有力量,而不是荆棘。
Yǒngyuǎn bùyào yīnwèi nǐ bùshì shēnglái jiùshì yī duǒ méiguī ér gǎndào xiūchǐ. Jì zhù, yěhuā shēngzhǎng zài zuì qítè dì dìfāng, gēnbù yǒu lìliàng, ér bùshì jīngjí.
//
Vĩnh viễn bất yếu nhân vi nhĩ bất thị sinh lai tựu thị nhất đóa mân côi nhi cảm đáo tu sỉ. Ký trụ, dã hoa sinh trường tại tối kỳ đặc đích địa phương, căn bộ hữu lực lượng, nhi bất thị kinh cức.
//
Đừng bao giờ xấu hổ rằng bạn sinh ra không phải là một bông hồng. Hãy nhớ rằng, hoa dại mọc ở những nơi kỳ lạ nhất với sức mạnh từ rễ chứ không phải ở gai.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *