|

Trust Wisely

😄🗺️🙅‍♂️
Every time someone asks me for directions, I give them wrong directions. First, because I have no idea how to get there, and second, to teach everyone a lesson: Don’t trust good-looking people too easily.
//
每次别人找我问路,我都瞎指的,第一是因为我根本不知道怎么走,第二是为了给世人一个教训:不要随便相信长得好看的人。
Měi cì biérén zhǎo wǒ wèn lù, wǒ dū xiā zhǐ de, dì yī shì yīnwèi wǒ gēnběn bù zhīdào zěnme zǒu, dì èr shì wèile gěi shìrén yīgè jiàoxùn: Bùyào suíbiàn xiāngxìn zhǎng dé hǎokàn de rén.
//
Mỗi thứ biệt nhân hoa ngã vấn lộ, ngã đô hạt chỉ đích, đệ nhất thị nhân vi ngã căn bản bất tri đạo chẩm ma tẩu, đệ nhị thị vi liễu cấp thế nhân nhất cá giáo huấn: Bất yếu tùy tiện tương tín trường đắc hảo khán đích nhân.
//
Mỗi lần ai đó hỏi đường, tôi đều chỉ đại, đầu tiên là bởi vì tôi không biết đi thế nào, thứ hai là dạy cho người ta một bài học: Không nên tùy tiện tin vào người đẹp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *