|

We Often Overestimate What A Year Can Do

We often overestimate what a year can do and underestimate the changes that a decade can bring. Dreams come true, often not in a year, but in ten years’ time. Glad to welcome you to MMXX and wish you a wonderful new decade.
//
我们常常会高估一年能做的事情,而低估了十年所能带来的变化。梦想成真,往往不以年计,而以十年计。高兴和你迎来 MMXX,祝愿你开启美好的新十年。
Wǒmen chángcháng huì gāo gū yī nián néng zuò de shìqíng, ér dīgūle shí nián suǒ néng dài lái de biànhuà. Mèngxiǎng chéng zhēn, wǎngwǎng bù yǐ nián jì, ér yǐ shí nián jì. Gāoxìng hé nǐ yíng lái MMXX, zhùyuàn nǐ kāiqǐ měihǎo de xīn shí nián.
//
Ngã môn thường thường hội cao cổ nhất niên năng tố đích sự tình, nhi đê cổ liễu thập niên sở năng đái lai đích biến hóa. Mộng tưởng thành chân, vãng vãng bất dĩ niên kế, nhi dĩ thập niên kế. Cao hưng hòa nhĩ nghênh lai MMXX, chúc nguyện nhĩ khai khải mỹ hảo đích tân thập niên.
//
Chúng ta thường đánh giá cao những sự việc làm được trong một năm và đánh giá thấp những biến hóa mà một thập kỷ có thể mang lại. Ước mơ trở thành sự thật, thường không phải trong một năm, mà là trong mười năm. Vui mừng cùng bạn chào đón MMXX và chúc bạn một thập kỷ mới tuyệt vời.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *