|

Hungry Again

🕰️🍽️😅 #LifeRepeats #HungryAgain #HistoricalSimilarities
History surprisingly repeats itself. I was hungry at this time yesterday and I am hungry again today.
//
历史总是惊人的相似,昨天的这个时候我饿了,今天我又饿了。
Lìshǐ zǒng shì jīngrén de xiāngsì, zuótiān de zhège shíhòu wǒ èle, jīntiān wǒ yòu èle.
//
Lịch sử tổng thị kinh nhân đích tương tự, tạc thiên đích giá cá thì hậu ngã ngạ liễu, kim thiên ngã hựu ngạ liễu.
//
Lịch sử luôn giống nhau đến kinh ngạc, giờ này hôm qua đói bụng, hôm nay lại đói bụng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *