| | |

Peaceful Days

📅🍃😌
Twelve months of leisure’s grace,
Thirty-six thousand days I embrace.
Content heart, far from the fray,
No fame or fortune’s lure I chase.
Tranquil paths, my chosen way.
//
一年十二个悠闲月,
三万六千和缓日。
心怀深情自得意,
纵使他方马蹄声。
不图虚名与利道。
Yī nián shí’èr gè yōuxián yuè, sān wàn liùqiān héhuǎn rì. Xīnhuái shēnqíng zì déyì, zòngshǐ tāfāng mǎtí shēng. Bù tú xūmíng yǔ lì dào.
//
Nhất niên thập nhị cá du nhàn nguyệt,
Tam vạn lục thiên hòa hoãn nhật.
Tâm hoài thâm tình tự đắc ý,
Tung sử tha phương mã đề thanh.
Bất đồ hư danh dữ lợi đạo.
//
Một năm mười hai tháng thảnh thơi,
Ba vạn sáu ngàn ngày thong thả.
Chữ thích chí lâng lâng đã thoả,
Mặc dầu ai xa mã thị thành.
Mảng chi lối lợi, đường danh.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *