| |

Beautiful Mask

🎭
What disgusted her was not the ugliness of the world, but the beautiful mask worn by the world. (The Unbearable Lightness of Being)
//
令她反感的,远不是世界的丑陋,而是这个世界所戴的漂亮面具。–《不能承受的生命之轻》
Lìng tā fǎngǎn de, yuǎn bùshì shìjiè de chǒulòu, ér shì zhège shìjiè suǒ dài de piàoliang miànjù.–“Bùnéng chéngshòu de shēngmìng zhī qīng”
//
Lệnh tha phản cảm đích, viễn bất thị thế giới đích sửu lậu, nhi thị giá cá thế giới sở đái đích phiêu lượng diện cụ .–《 Bất năng thừa thụ đích sinh mệnh chi khinh 》
//
Điều khiến cô chán ghét không phải là sự xấu xí của thế giới, mà là chiếc mặt nạ tuyệt đẹp mà thế giới đeo. (Đời nhẹ khôn kham)

P.s.: Picture taken in Songpan, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *