|

Funny Situations

😅🤷‍♂️
Feeling quite nervous about meeting the other person’s parents tomorrow, after all, I was the one who started the fight with their kid.
//
明天就要见对方家长了,好忐忑啊,毕竟是我先动手打他家小孩的。
Míngtiān jiù yào jiàn duìfāng jiāzhǎngle, hǎo tǎntè a, bìjìng shì wǒ xiān dòngshǒu dǎ tā jiā xiǎohái de.
//
Minh thiên tựu yếu kiến đối phương gia trường liễu, hảo thảm thắc a, tất cánh thị ngã tiên động thủ đả tha gia tiểu hài đích.
//
Ngày mai đi gặp người lớn bên nhà anh ấy, rất thấp thỏm a, dù sao thì cũng là tôi động thủ đánh con anh ấy trước.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *