|

Treasure Life

🌟📸🌈
All the scenery we experience, every frame is a limited edition, so cherish everything around you.
//
我们经历的所有风景,每一帧都是限量版,所以要好好珍惜身边的一切。
Wǒmen jīnglì de suǒyǒu fēngjǐng, měi yī zhèng dōu shì xiànliàng bǎn, suǒyǐ yào hǎohǎo zhēnxī shēnbiān de yīqiè.
//
Ngã môn kinh lịch đích sở hữu phong cảnh, mỗi nhất tránh đô thị hạn lượng bản, sở dĩ yếu hảo hảo trân tích thân biên đích nhất thiết.
//
Mọi cảnh vật chúng ta trải nghiệm, mọi khung hình đều là phiên bản giới hạn, vì vậy hãy trân trọng mọi thứ xung quanh bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *