|

Emotion Without Strength

🦁🐑💪
No one cares about the “emotion” without strength. It’s like saying that a lion doesn’t care about a sheep’s opinion at all.
//
没有实力的“情绪”,不会有人在乎的,这就好比说,狮子根本不会关心一只羊的意见。 ​​​​
Méiyǒu shílì de “qíngxù”, bù huì yǒurén zàihū de, zhè jiù hǎobǐ shuō, shīzi gēnběn bù huì guānxīn yī zhǐ yáng de yìjiàn. ​​​​
//
Một hữu thực lực đích “tình tự”, bất hội hữu nhân tại hồ đích, giá tựu hảo bỉ thuyết, sư tử căn bản bất hội quan tâm nhất chích dương đích ý kiến. ​​​​
//
“Cảm xúc” nếu không có sức mạnh sẽ không được ai quan tâm. Điều này giống như nói rằng sư tử chẳng quan tâm chút nào đến ý kiến ​​của con cừu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *