|

What I Have Is Time

💪🏼😭🕰️
Say go then go
What I have is time
I don’t want cry alone in the future
And cannot move on
//
说走就走
我有的是时间
我不想在未来的日子里
独自哭着无法往前
Shuō zǒu jiù zǒu
Wǒ yǒudeshì shíjiān
Wǒ bùxiǎng zài wèilái de rìzi lǐ
Dúzì kūzhe wúfǎ wǎng qián
//
Thuyết tẩu tựu tẩu
Ngã hữu đích thị thì gian
Ngã bất tưởng tại vị lai đích nhật tử lý
Độc tự khốc trứ vô pháp vãng tiền
//
Nói đi là đi
Thứ tôi có chính là thời gian
Tôi không muốn tháng ngày trong tương lai
Lại một mình khóc lóc chẳng thể bước tiếp

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *