What I Have Is Time

💪🏼😭🕰️
Say go then go
What I have is time
I don’t want cry alone in the future
And cannot move on
//
说走就走
我有的是时间
我不想在未来的日子里
独自哭着无法往前
Shuō zǒu jiù zǒu
Wǒ yǒudeshì shíjiān
Wǒ bùxiǎng zài wèilái de rìzi lǐ
Dúzì kūzhe wúfǎ wǎng qián
//
Thuyết tẩu tựu tẩu
Ngã hữu đích thị thì gian
Ngã bất tưởng tại vị lai đích nhật tử lý
Độc tự khốc trứ vô pháp vãng tiền
//
Nói đi là đi
Thứ tôi có chính là thời gian
Tôi không muốn tháng ngày trong tương lai
Lại một mình khóc lóc chẳng thể bước tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *