|

Age Gracefully

⏳👴🔍
I have no time to be seriously young, and when I understand it, I can only choose to age seriously.
//
我来不及认真地年轻,待明白过来时,只能选择认真地老去。
Wǒ láibují rènzhēn dì niánqīng, dài míngbái guòlái shí, zhǐ néng xuǎnzé rènzhēn dì lǎo qù.
//
Ngã lai bất cập nhận chân địa niên khinh, đãi minh bạch quá lai thì, chích năng tuyển trạch nhận chân địa lão khứ.
//
Tôi không có thời gian để trẻ nghiêm túc, đến khi tôi hiểu ra, tôi chỉ có thể chọn già đi một cách nghiêm túc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *