Tibetan Losar 2150

🙏 ​
ལོ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། Losar tashi delek 藏历新年快乐
ནམ་ཟླ་འཁྱག་པས་སྡམ་རུང་།དཔྱིད་དཔལ་སླར་ཡང་ཤར་འོང་།

Time is cold, spring is back.
//
时光染寒,春归有期。
Shíguāng rǎn hán, chūn guī yǒuqī.
//
Thì quang nhiễm hàn, xuân quy hữu kỳ.
//
Thời gian nhuốm lạnh, mùa xuân trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *