|

Humiliating

😳🌟👍
Potato Lu Yan once again uttered a golden sentence, “Youth is inherently humiliating.” I agree with this sentence so much as I recall my youth with full of embarrassing things… but it didn’t prevent it from being beautiful.
//
土豆吕严又出金句了:青春,本来就是很丢脸的。太赞同这句话了,回忆起青春,尽是些丢脸的事情……可是并不妨碍它很美好。​​​
Tǔdòu Lǚ Yán yòu chū jīn jùle: Qīngchūn, běnlái jiùshì hěn diūliǎn de. Tài zàntóng zhè jù huàle, huíyì qǐ qīngchūn, jìn shì xiē diūliǎn de shìqíng……kěshì bìng bù fáng’ài tā hěn měihǎo. ​​​
//
Thổ đậu Lữ Nghiêm hựu xuất kim cú liễu: Thanh xuân, bản lai tựu thị ngận đâu kiểm đích. Thái tán đồng giá cú thoại liễu, hồi ức khởi thanh xuân, tận thị ta đâu kiểm đích sự tình…… khả thị tịnh bất phương ngại tha ngận mỹ hảo. ​​​
//
Khoai Tây Lữ Nghiêm lại nói một câu vàng: Thanh xuân, vốn chính là rất mất mặt. Rất đồng ý câu nói này, nhớ lại thanh xuân, đều là chút chuyện mất mặt… nhưng không ngăn cản nó đẹp đẽ. ​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *