| |

Just Keep Going

💪🚀👊
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
Wúlùn duōme jiānnán, dōu yào jìxù xiàng qián, yīnwèi zhǐyǒu nǐ fàngqì dì nà yīkè, nǐ cái shūle.
//
Vô luận đa yêu gian nan, đô yếu kế tục hướng tiền, nhân vi chích hữu nhĩ phóng khí đích na nhất khắc, nhĩ tài thâu liễu.
//
Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *