| | |

Circle

⭕🌌💖 #SharedDestiny #LifeCycle #NoRightOrWrong
We all live under the same sky
We all will live, we all will die
There is no wrong, there is no right
The circle only has one side.
//
我们在同一片苍穹之下
我们都将存活, 我们终将死去
没有对错之别
如同圆只有一个边。
Wǒmen zài tóng yīpiàn cāngqióng zhī xià
Wǒmen dōu jiāng cúnhuó, wǒmen zhōng jiàng sǐqù
Méiyǒu duì cuò zhī bié
Rútóng yuán zhǐyǒu yīgè biān.
//
Ngã môn tại đồng nhất phiến thương khung chi hạ
Ngã môn đô tương tồn hoạt, ngã môn chung tương tử khứ
Một hữu đối thác chi biệt
Như đồng viên chích hữu nhất cá biên.
//
Chúng ta ở dưới cùng một bầu trời
Tất cả chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ chết
Không có đúng hay sai
Nó giống như một vòng tròn chỉ có một mặt.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *