|

Slow And Steady

🍀🚀
Not lucky is actually a good thing. God will force you to use your strength to earn what belongs to you. It may not be fast enough, but step by step, it is very practical.
//
没有运气其实是好事情,上天会逼着你用实力挣属于你的东西,可能不够快,但是一步一步,走的很踏实。
Méiyǒu yùnqì qíshí shì hǎo shìqíng, shàngtiān huì bīzhe nǐ yòng shílì zhēng shǔyú nǐ de dōngxī, kěnéng bùgòu kuài, dànshì yībù yībù, zǒu de hěn tàshí.
//
Một hữu vận khí kỳ thực thị hảo sự tình, thượng thiên hội bức trứ nhĩ dụng thực lực tránh thuộc vu nhĩ đích đông tây, khả năng bất cú khoái, đãn thị nhất bộ nhất bộ, tẩu đích ngận đạp thực.
//
Không may mắn thật ra cũng là điều tốt, ông trời sẽ bắt bạn dùng sức lực của mình để giành lấy những gì thuộc về mình, có thể không đủ nhanh, nhưng từng bước một, rất kiên định.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *