|

Direction Confusion

🚶‍♂️🛤️
When there are no roads, we will get lost; when there are too many roads, we will also get lost because we don’t know where to go.
//
没有路的时候,我们会迷路;路多了的时候,我们也会迷路,因为我们不知道该到哪里去。
Méiyǒu lù de shíhòu, wǒmen huì mílù; lù duōle de shíhòu, wǒmen yě huì mílù, yīnwèi wǒmen bù zhīdào gāi dào nǎlǐ qù.
//
Một hữu lộ đích thì hậu, ngã môn hội mê lộ; lộ đa liễu đích thì hậu, ngã môn dã hội mê lộ, nhân vi ngã môn bất tri đạo cai đáo na lý khứ.
//
Khi không có đường, chúng ta sẽ bị lạc; khi có quá nhiều đường, chúng ta cũng sẽ bị lạc vì không biết phải đi đâu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *