Phrase Of The Day: Rub The Wrong Way

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: to disturb the peace of mind of (someone) especially by repeated disagreeable acts.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: làm xáo trộn sự yên tâm của (ai đó), đặc biệt là bằng những hành vi bất đồng lặp đi lặp lại.

Ví dụ:
1.
His remarks about welfare rubbed a great many people the wrong way.
//
Những nhận xét về phúc lợi của anh ta đã khiến nhiều người khó chịu.

2.
He was known as an arrogant player who rubbed his teammates the wrong way.
//
Anh ta được biết đến như một cầu thủ kiêu ngạo, người đã cọ làm đồng đội của mình khó chịu.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *