| |

Life Reflection

12 years ago today marked the first time I was about to move to another time zone, GMT+8. It was a 15-day trip to Garzê Tibetan Autonomous Prefecture in Sichuan, China. My first ever long trip.

😌✨
Looking back on life, five parts are belated realization, three parts are helpless, if there are two parts without regrets, it’s considered worthwhile.
//
一生回头看,五分后知后觉,三分无可奈何,能有两分无怨无悔,就算值了。
Yīshēng huítóu kàn, wǔ fēn hòu zhī hòu jué, sān fēn wúkěnàihé, néng yǒu liǎng fēn wú yuàn wú huǐ, jiùsuàn zhíle.
//
Nhất sinh hồi đầu khán, ngũ phân hậu tri hậu giác, tam phân vô khả nại hà, năng hữu lưỡng phân vô oán vô hối, tựu toán trị liễu.
//
Cả đời quay đầu nhìn, năm phần hậu tri hậu giác, ba phần không thể làm gì, có thể có hai phần không oán không hối, coi như đáng giá.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *