|

Ten Big Truths For Those Who Are About To Take The College Entrance Examination (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
1. It’s not necessary to take an exam for Tsinghua University and Peking University. In fact, dozens of other third-ranked colleges are also great choices.
2. Don’t be afraid when facing the college entrance examination, because it’s useless to be afraid.
3. You cannot confess your love before the end of the college entrance examination. If the other party agreed, all your good luck would be used up.
4. Many things in life can’t be done again, except the college entrance examination, which shows that the college entrance examination is not terrible.
5. Normal performance is victory. Don’t be jealous of other people’s luck. Luck is also part of your strength.
6. Diligence is also part of IQ. If a person claims to be smart but not diligent, it can only mean that he is not smart enough.
7. Abnormal performance indicates instability, and the real master is not always stable, but to ensure that even if it is unstable, it will not be bad.
8. What determines your life is not your college entrance examination results, but a whole set of your methodology. This methodology determines your life including the college entrance examination.
9. Take a deep breath when you’re nervous, which is cliché, but effective.
10. Famous school ≠ high salary.
—————————–
Mười Sự Thật Lớn Dành Cho Những Bạn Sắp Thi Đại Học (Weibo)
1. Không nhất thiết phải thi Thanh Hoa và Bắc Đại, trên thực tế, hàng chục trường cao đẳng và đại học khác xếp hạng ba cũng là sự lựa chọn tuyệt vời.
2. Đừng sợ hãi khi đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học, bởi vì có sợ cũng vô ích.
3. Bạn không thể tỏ tình trước khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu đối phương đồng ý, tất cả những gì may mắn của bạn sẽ được sử dụng hết.
4. Trong đời nhiều chuyện không thể lặp lại, nhưng thi vào đại học thì OK, điều đó cho thấy thi vào đại học không có gì ghê gớm.
5. Phát huy bình thường chính là thắng lợi, đừng ghen tị với vận may của người khác, may mắn cũng là một phần sức mạnh của bạn.
6. Chăm chỉ cũng là một phần của chỉ số IQ, nếu một người tự nhận là thông minh và không chăm chỉ, chỉ có thể nói rõ là anh ta không đủ thông minh.
7. Phát huy thất thường biểu thị sự không ổn định, mà cao thủ chân chính không phải lúc nào cũng ổn định, mà phải đảm bảo rằng dù có bất ổn cũng sẽ không tệ.
8. Điều quyết định cuộc đời bạn không phải là kết quả thi vào đại học mà là toàn bộ phương pháp luận của bạn. Phương pháp luận này quyết định cuộc đời bao gồm cả kỳ thi tuyển sinh đại học.
9. Hít thở sâu khi bạn lo lắng, điều đó thật sáo rỗng, nhưng nó rất hiệu quả.
10. Trường học nổi tiếng ≠ lương cao.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *