|

Weathering Storms

💔🏠☂️
One day, you have tasted the ruthlessness of society, the pressure of money, the unbearable love, and the sinisterness of people’s hearts, you will finally understand that no matter how big the eaves are, you’d better take an umbrella yourself.
//
当有一天,你尝尽了社会的无情,金钱的压力,爱情的不堪,人心的险恶,你终会明白屋檐再大,都不如自己有把伞。
Dāng yǒu yītiān, nǐ cháng jǐnle shèhuì de wúqíng, jīnqián de yālì, àiqíng de bùkān, rénxīn de xiǎn’è, nǐ zhōng huì míngbái wūyán zài dà, dōu bùrú zìjǐ yǒu bǎ sǎn.
//
Đương hữu nhất thiên, nhĩ thường tận liễu xã hội đích vô tình, kim tiền đích áp lực, ái tình đích bất kham, nhân tâm đích hiểm ác, nhĩ chung hội minh bạch ốc diêm tái đại, đô bất như tự kỷ hữu bả tán.
//
Khi có một ngày, bạn đã nếm trải sự vô tình của xã hội, áp lực của đồng tiền, sự bất kham của tình yêu, sự hiểm ác của lòng người, bạn cuối cùng sẽ hiểu được rằng dù mái hiên có rộng lớn đến đâu đều không bằng chính mình có một chiếc ô.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *