Another Lunar New Year is approaching, completely disregarding whether I have money or not; when it's time to celebrate, it's time to celebrate.
|

Money Or Not

🎉💸💮
Another Lunar New Year is approaching, completely disregarding whether I have money or not; when it’s time to celebrate, it’s time to celebrate.
//
又要过年了,完全不顾我有没有钱,说过年就过年。
Yòu yào guòniánle, wánquán bùgù wǒ yǒu méiyǒu qián, shuō guònián jiù guònián.
//
Hựu yếu quá niên liễu, hoàn toàn bất cố ngã hữu một hữu tiền, thuyết quá niên tựu quá niên.
//
Sắp đến Tết rồi, hoàn toàn không quan tâm liệu tôi có tiền không, chỉ nói đến Tết là đến Tết.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *