|

Sleep Goals

😂🌟🙌
I used to sleep as a slacker, but now I sleep as a contribution. When I sleep alone, my whole family is glorious. My whole family sleeps, we serve our fatherland faithfully.
//
以前睡觉叫懒虫,现在睡觉叫做贡献,一人睡觉,全家光荣,全家睡觉,精忠报国。
Yǐqián shuìjiào jiào lǎnchóng, xiànzài shuìjiào jiàozuò gòngxiàn, yīrén shuìjiào, quánjiā guāngróng, quánjiā shuìjiào, jīngzhōng bàoguó.
//
Dĩ tiền thụy giác khiếu lại trùng, hiện tại thụy giác khiếu tố cống hiến, nhất nhân thụy giác, toàn gia quang vinh, toàn gia thụy giác, tinh trung báo quốc.
//
Trước đây đi ngủ gọi là lười biếng, bây giờ đi ngủ gọi là cống hiến. Một người ngủ, gia đình vẻ vang. Cả nhà ngủ, trung thành báo đáp Tổ quốc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *