|

Freshness In Life

🌟🤝
I’ve always believed that the so-called freshness doesn’t come from doing the same things with unfamiliar people, but rather from experiencing the unknowns of life with familiar ones.
//
一直认为,所谓新鲜感,不是和未知的人一起去做同样的事情,而是和已知的人一起去体验未知的人生。
Yīzhí rènwéi, suǒwèi xīnxiān gǎn, bùshì hé wèizhī de rén yīqǐ qù zuò tóngyàng de shìqíng, ér shì hé yǐ zhī de rén yīqǐ qù tǐyàn wèizhī de rénshēng.
//
Nhất trực nhận vi, sở vị tân tiên cảm, bất thị hòa vị tri đích nhân nhất khởi khứ tố đồng dạng đích sự tình, nhi thị hòa dĩ tri đích nhân nhất khởi khứ thể nghiệm vị tri đích nhân sinh.
//
Tôi luôn tin rằng cái gọi là mới mẻ không phải là làm điều tương tự với những người chưa quen, mà là trải nghiệm cuộc sống chưa quen với những người đã quen.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *