|

Journey To The West

📚👹🐵
Journey To The West tells us that all the monsters with a background are taken away, and those without a background are killed with the stick.
//
西游记告诉我们,凡是有后台的妖精都被接走了,没后台的都被一棒打死了。
Xīyóu jì gàosù wǒmen, fánshì yǒu hòutái de yāojing dōu bèi jiē zǒule, méi hòutái de dōu bèi yī bàng dǎ sǐle.
//
Tây Du Ký cáo tố ngã môn, phàm thị hữu hậu đài đích yêu tinh đô bị tiếp tẩu liễu, một hậu đài đích đô bị nhất bổng đả tử liễu.
//
Tây Du Ký nói cho chúng ta biết, phàm là yêu tinh có hậu đài đều được đón đi, không có hậu đài đều bị một gậy đánh chết.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *